Algemene Voorwaarden

1. INFORMATIE OVER ONS
Deze site wordt beheerd door en de goederen die u koopt worden geleverd door United Sports Brands Europe BVBA (“wij”). Wij zijn geregistreerd in Turnhout in België onder het ondernemingsnummer HRT 089423 en met onze maatschappelijke zetel te Janssen-Pharmaceuticalaan 4 postbus 4, 2440 Geel, België, wat ons voornaamste handelsadres is. Ons BTW-nummer is BE0471920737. U kunt contact met ons opnemen per e-mail op webshop@unitedspb.eu , per telefoon op + 32 14 85 47 85 of schrijf ons op ons hierboven vermelde adres.

2. UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
Wij zullen uw persoonlijke informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid dat u hier kunt raadplegen.

3. BESTELLEN
U kunt een bestelling plaatsen voor goederen die op deze site te koop worden aangeboden door de aanwijzingen op het scherm te volgen nadat u op het artikel dat u wilt kopen hebt geklikt. U zult de mogelijkheid hebben om eventuele invoerfouten in uw bestelling te controleren en te corrigeren tot het moment waarop u uw bestelling plaatst door op de knop “Bestelling plaatsen” op de afrekenpagina te klikken. Als u een bestelling voor goederen via deze site plaatst door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”, is uw bestelling een aanbod aan ons om de goederen die u hebt besteld op deze site te kopen.

Wij zullen de ontvangst van uw bestelling bevestigen door u een automatisch gegenereerde e-mail te sturen waarin wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail komt de overeenkomst tot stand. Het contract zal alleen betrekking hebben op de specifieke goederen waarnaar wordt verwezen in onze e-mail ter bevestiging van onze aanvaarding van uw bestelling. U dient de gegevens in deze e-mail te lezen en te controleren om er zeker van te zijn dat ze correct zijn. Als de gegevens in de e-mail ter bevestiging van uw bestelling niet juist zijn, of als u niet tevreden bent met de gegevens in de e-mail, neem dan contact met ons op via webshop@unitedspb.eu.

4. PRIJS EN LEVERINGSKOSTEN
De informatie op deze site met betrekking tot de prijzen kan door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar de prijzen op de site op het moment van een geplaatste bestelling zullen de prijzen zijn die van toepassing zijn op die bestelling.

Af en toe kan een fout optreden en goederen kunnen verkeerd geprijsd zijn in welke omstandigheden wij niet verplicht zullen zijn om de goederen te leveren tegen de verkeerde prijs of helemaal niet. Wij zullen (naar eigen goeddunken) ofwel uw bestelling annuleren en de door u betaalde prijs terugbetalen, ofwel redelijke pogingen ondernemen om contact met u op te nemen en u te vragen of u de bestelling tegen de juiste prijs wilt voortzetten. Als wij niet in staat zijn contact met u op te nemen of als u de bestelling niet tegen de juiste prijs wilt voortzetten, annuleren wij uw bestelling en betalen wij u het bedrag dat u hebt betaald terug. Als de juiste prijs van de goederen echter lager is dan onze vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) uw bestelling voortzetten en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief leveringskosten. Deze zullen afzonderlijk aan u worden medegedeeld voordat u uw bestelling verzendt en zullen per e-mail aan u worden bevestigd.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING
De op deze site weergegeven informatie met betrekking tot de beschikbaarheid kan door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij kunnen geen permanente of ononderbroken beschikbaarheid garanderen van alle producten op deze site. Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid op elk moment.

Wij leveren binnen België. Wij zullen de door u bestelde goederen leveren op het adres dat u ons opgeeft voor levering op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst. De levering zal plaatsvinden volgens de informatie op de productpagina’s nadat uw bestelling is geaccepteerd.

Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de goederen te leveren op een specifieke datum die wij overeenkomen, of als er geen datum is bepaald, binnen 30 dagen na de dag waarop wij uw bestelling accepteren. In het geval van onvoorziene omstandigheden buiten onze redelijke controle (bijvoorbeeld, ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen veroorzaakt door verkeersopstoppingen, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen, in elk geval in de mate buiten onze redelijke controle) kunnen we niet in staat zijn om de goederen te leveren binnen deze termijnen en wij zullen niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet leveren van de goederen als de vertraging of het falen geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij en u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van iemand om de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf voor het regelen van de ophaling of levering van producten die niet konden worden geleverd omdat u niet beschikbaar was.

6. BETALING
De betaling van de goederen moet gebeuren volgens de procedure die wordt uitgelegd op de informatiepagina “Verzenden & Retourneren”.

7. RECHT OP ANNULERING
U heeft het recht dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De annuleringstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (United Sports Brands Europe BVBA, Janssen-Pharmaceuticalaan 4 postbus 4, 2440 Geel – België, webshop@unitedspb.eu, Telefoonnummer: + 32 14 85 47 85) van uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief verzonden per post of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor annulering, maar dit is niet verplicht. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het recht om te annuleren vóór het verstrijken van de annuleringstermijn verstuurt.

Gevolgen van de annulering
Als u deze overeenkomst annuleert, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u een andere leveringsvorm kiest dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardleveringsvorm). Wij kunnen op de vergoeding een bedrag in mindering brengen voor waardevermindering van geleverde goederen, indien de waardevermindering het gevolg is van onnodige behandeling door u. Wij zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan – (a) 14 dagen na de dag waarop wij de geleverde goederen van u terugontvangen, of (b) (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u bewijs levert dat u de goederen heeft teruggezonden, of (c) indien er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw besluit om dit contract te annuleren. Wij zullen de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zult u geen kosten hoeven te betalen als gevolg van de terugbetaling.

Wij kunnen de terugbetaling tegenhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het vroegst valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw annulering van deze overeenkomst aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of aan ons te overhandigen. De termijn is nageleefd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

8. ANNULERING DOOR ONS
Wij behouden ons het recht voor om het contract tussen ons te annuleren indien, bijvoorbeeld:

– Wij onvoldoende voorraad hebben om de door u bestelde goederen te leveren;
– Wij niet in uw regio leveren; of
– Een of meer van de door u bestelde goederen tegen een onjuiste prijs zijn vermeld.

Als wij uw contract annuleren, stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte en storten wij het bedrag dat wij van uw credit- of debitcard hebben afgeschreven zo spoedig mogelijk terug op uw rekening.

9. EIGENDOM EN RISICO
U wordt de eigenaar van de goederen die u hebt besteld wanneer ze zijn geleverd aan u en we hebben ontvangen duidelijke fondsen in volledige betaling voor de goederen. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen persoon zijn geleverd, zullen zij op uw eigen risico worden gehouden en zult u verantwoordelijk voor hen zijn.

10. AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover niet bij wet verboden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig:

– verlies dat niet voorzienbaar is (verlies is voorzienbaar als het een voor de hand liggend gevolg was van onze schending of als het door u en ons werd overwogen op het moment dat u en wij ons contract afsloten);
– verlies dat ontstaat wanneer wij geen fout begaan of inbreuk plegen op deze Algemene Voorwaarden; en
– bedrijfsschade (dit omvat winstderving, verlies van zaken, contracten, goodwill, zakelijke kansen en andere soortgelijke verliezen, evenals bedrijfsonderbreking). Niets in deze voorwaarden zal invloed hebben op enige aansprakelijkheid die wij kunnen hebben: (a) voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (b) voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid: (c) onder Deel I van de Consumer Protection Act 1987; (d) voor schending van enige voorwaarde met betrekking tot eigendom of rustig genot van of met betrekking tot door ons geleverde goederen; of (e) met betrekking tot enige andere aansprakelijkheid, met inbegrip van enige aansprakelijkheid onder de wetgeving inzake de verkoop van goederen of de levering van diensten, die door de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.

11. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de door u bestelde goederen die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ongevallen, extreme weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming, storm, aardbeving, natuurrampen, storingen in telecommunicatienetwerken, het niet kunnen gebruiken van transportnetwerken, natuurrampen, terroristische aanslagen, oorlog, onlusten, rellen, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen, handelingen of beperkingen van de overheid, en het opleggen van beperkingen op import of export).

12. ALGEMEEN
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van enig ander deel van deze Algemene Voorwaarden en de rest van de bepaling in kwestie.

Geen andere persoon dan u en wij zal enig recht hebben om onze overeenkomst af te dwingen.

Als wij er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst nakomt, of als wij onze rechten tegenover u niet afdwingen, of als wij dit vertragen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten tegenover u en betekent dit niet dat u deze verplichtingen niet hoeft na te komen. Als wij afstand doen van een verzuim door u, zullen wij dit alleen schriftelijk doen, en dit betekent niet dat wij automatisch afstand doen van een later verzuim door u.

U mag uw rechten of verplichtingen op grond van onze overeenkomst niet toewijzen of overdragen, tenzij wij daar schriftelijk mee instemmen. Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken, variëren en wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Telkens wanneer u goederen bij ons bestelt of anderszins aankoopt, zijn de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden van toepassing (zoals uiteengezet op deze site). Controleer deze site om er zeker van te zijn dat u begrijpt welke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

13. RECHT EN JURISDICTIE
Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elk contract voor de aankoop van goederen van deze site en elk geschil of vordering voortvloeiend uit of in verband met een dergelijk contract zal worden beheerst door het Belgisch recht. U en wij stemmen er beiden mee in dat de rechtbanken van België niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben.